නවතම ලිපි

කාණ්ඩ සිහින අර්ථකථනයේ රහස්

අකුරු වලින් සිහින අර්ථ නිරූපණය කිරීම

  • පරිවර්තනය